Skip to content

ÖNKORMÁNYZAT

HATÁROZATOK

2022. évi határozatok

1_2022. (I. 19.) Felsőzsolca város 034 13, 034 14, 034 16 és 034 20 hrsz.-ok módosításával összefüggő környezeti vizsgálat készítésének szüks.

2_2022. (I. 19.) Felsőzsolca város 034 13, 034 14, 034 16 és 034 20 hrsz.-ok módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

3_2022. (I. 26.) a 2022. január havi jelentés elfogadásáról

4_2022. (I. 26.) a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

5_2022. (I. 26.) a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról

6_2022. (I. 26.) a Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezését megelőző véleményezésről

7_2022. (I. 26.) a polgármester megállapított illetményének és költségtérítésének módosításáról

8_2022. (I. 26.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

9_2022. (I. 26.) az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

10_2022. (I. 26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázatban való részvételről és a saját forrás biztosításáról

11_2022. (I. 26.) a Belügyminisztérium által kiadott beruházások támogatásáról szóló BMÖGF11752021. és BMÖGF13002021. számú tám. okiratok végrehajtásáról

114_2021. (XII. 8.) határozat visszavonásáról és egyéb intézkedések megtételéről

12_2022. (II. 9.) Felsőzsolca Város településrendezési eszközeinek 034 13, 034 14, 034 16és 034 20 hrsz.-okra von.-településszerkezeti tervet érintő-módosításáról

13_2022. (II. 16.) Határozat a 2022. február havi jelentés elfogadásáról

14_2022. (II. 16.) Határozat a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámol

15_2022. (II. 16.) Határozat a BTE Felsőzsolca 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

16_2022. (II. 16.) Határozat Felsőzsolca Város Önkormányzata 3 évre szóló saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megáll

17_2022. (II. 16.) Határozat Beszámoló Felsőzsolca város 2021. évi közművelődéséről és könyvtári ellátásáról

18_2022. (II. 16.) Határozat az óvodai beiratkozás időpontjának közzétételéről

19_2022. (II. 16.) Határozat a polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

20_2022. (II. 16.) Határozat a Települési Környezetvédelmi Program jóváhagyásáról

21_2022. (II. 16.) Határozat a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról

22_2022.(II. 16.) Határozat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtári állományának leltározása során feltárt hiány törlésének engedélyezéséről

23_2022. (II. 16.) Határozat az orvosi ügyeleti díj változásáról

24_2022. (II. 16.) Határozat az Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések támog. szóló pályázatban való részvételről saját forrás biztosításáról szóló határozat módosításáról

25_2022. (II. 24.) Határozat a felsőzsolcai 016 132 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló

26_2022. (III. 9.) szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról

27_2022. (III. 16.) a 2022. március havi jelentés elfogadásáról

28_2022. (III. 16.) a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2021-2022. tanév I. féléves munkájáról szóló tájékoztatóról

29_2022. (III. 16.) a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola éves munkájáról szóló tájékoztatóról

30_2022. (III. 16.) a város 2021. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolóról

31_2022. (III. 16) a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások 2022. évre vonatkozó intézményi és személyi térítési díjának megállapításáról

32_2022. (III. 16.) a 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

33_2022. (III. 16.) az Önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

34_2022. (III. 16.) a Humánpolitikai Bizottság 2021. évi munkájáról készült beszámolóról

35_2022. (III. 16.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadásáról

36_2022. (III. 16.) a felsőzsolcai 016_132 hrsz-ú ingatlan versenyeztetési pályázatának elbírálásáról és az ingatlan értékesítéséről

37_2022. (IV. 13.) a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsága tagjának újraválasztásáról

38_2022. (IV. 20.) az MVK Zrt. által 2021. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról

39_2022. (IV. 20.) a 2022. április havi jelentés elfogadásáról

40_2022. (IV. 20.) az ÉRV Zrt. által 2021. évben végzett ivóvízellátási feladatokról készített beszámolóról

41_2022. (IV. 20.) MIVÍZ Kft. által a 2021. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról készített beszámolóról

42_2022. (IV. 20.) a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2021. évre vonatkozóan éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

43_2022. (IV. 20.) a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

44_2022. (IV. 20.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár Stratégiai Tervéről

45_2022. (IV. 20.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 2022. évi Támogatási Alapjának felosztásáról

46_2022. (IV. 20.) Széchenyi Sándorné Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

47_2022. (IV. 20.) Pásztor Erik Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

48_2022. (IV. 20.) A 2022. évi Közbeszerzési Terv módosításáról

2021. évi határozatok

2020. évi határozatok

Az Egészségház kötelező fenntartását követő foglalkoztatásról

Támogatási Alap felosztása 68_2020 hat. kiegészítése

Köztemetői díjak felülvizsgálata

Környezeti vizsgálat lefolytatásáról

Partnerségi és K-9 védőövezet

A Képviselő-testület SzMSz-ról 11_2019. (X. 30.) önk rend 2. függ mód

Fzs-ai Szoc. és Gyermj. Társ Társulási Megállapodás 3. számú módosítása

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi gazdasági tervéről

A FIZ2 terület és vagyoni értékű jog értékesítéséről

Az MVK Zrt. által biztosított közösségi közlekedés 2021. évi ellátásáról

A 2021. évi munkatervről

Felsőzsolca Város Önk. 2021. évi belső ell terv jóváhagyásáról

Önkormányzati földterületek haszonbérleti díjának meghatározásáról

Középtávra szóló ITS 2020. évi végrehajtásáról

A költségvetési szerveknél fogl díjazásának finansz

1-A HEP 2020. évi felülvizsgálatának elfogadásáról

2-HEP melléklet

A Képviselő-testület nevében meghozott polgármesteri határozatok

Orvosi ügyeleti díjról

Intézményi és személyi tér díjak megállapításáról

Közbeszerzési Terv

Fogorvosi praxis átadása

Bizottsági hatáskör ellátásáról

K.F. Isk tetőhéjazat

Az óvodai létszám emeléséről

Átfogó értékelés gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Óvoda újranyitásáról szóló pm. hat.

KMB kinevezésének előzetes véleményezéséről

Turul Emlékműnél emlékoszlop állításának finanszírozásáról

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhaszn pénzeszk kapcs döntés meghozatala

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhaszn pénzeszk kapcs döntés meghozatala

A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatok

Bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról

Energetikai pályázat közbeszerzés kiírásához ajánlatok kéréséről

Hat. a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámoló elfogad

Hat. Bolgar N Onk. kotott kozig szerz felulvizsg

Határozat Roma Nemzetiségi Önk kötött közig szerz felülvizsg

Határozat a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága megáll

Határozat SzMSz módosításáról

Határozat a GAMESZ igazgató álláspályázatról

Határozat konzorcium módosításáról

Határozat 2019. évi maradvány felülvizsgálatáról

98-2-2021. évi Munkaterv melléklet

99-2-Belső ellenőrzési terv melléklet

104-írásbeli szavazásról a FIZ Kft. bevételek felhasználása tekintetében

 

TESTÜLETI HATÁROZATOK:

2020. január 22.

2020. február 6.

2020. február 19.

2020. július 8.

2020. július 27.

2020. augusztus 19.

2020. augusztus 26.

2020. szeptember 16.

2020. szeptember 30.

2020. október 21.

2020. október 28.