Skip to content

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Az intézmény bemutatása

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ szociális, illetve család- és gyermekjóléti alapellátást biztosító integrált intézmény, melynek fenntartója a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. Társult település Sajópálfala.

Az intézmény székhelye: 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32. sz.
Elérhetősége: Telefon, Fax: 46/383-520    Mobil:06/70-698-0971
Email: csaladsegito@felsozsolcaph.hu

Az intézmény szakmai munkáját a 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), a 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.), a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, egyéb vonatkozó jogszabályok, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi.

 Az intézmény működési rendje

Az intézmény nyitott, az általa nyújtott szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, aki a jogosultsági feltételeknek megfelel.

 Az intézmény nyitva tartása

Hétfő – Kedd – Csütörtök: 700 -1530
Szerda: 700 -1800
Péntek: 700 -1300

Nappali ellátás – Idősek Klubja

Hétfő – Péntek: 700 -1530

Az intézmény ügyfélfogadása

Hétfő, Péntek: 800 -1200
Szerda: 800 -1700

Az intézmény által ellátott feladatok

Az intézmény kizárólag alapszolgáltatási tevékenységeket lát el. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

Az intézményi feladatok ellátása öt településen társulásos formában, illetve 2018. január 01-től feladat ellátási szerződéssel történik.

Az ellátott települések és az ellátások formái:

Felsőzsolca

 • Étkeztetés
 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás
 • Időskorúak nappali ellátása


Sajópálfala

 • Étkeztetés
 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás
 • Időskorúak nappali ellátása


Sajóvámos

 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás


Sajópetri

 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás


Kistokaj

 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás

Az ellátások igénybevételének módja

Az ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem történhet szóban vagy erre a célra készített formanyomtatványon, melyhez csatolni szükséges 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást, házisegítségnyújtás és nappali ellátás esetén orvosi igazolást az egészségi állapotra vonatkozóan.

Az ellátást igénylő a kérelem benyújtásával egy időben nyilatkozik

 • az intézményi térítési díj megfizetéséről,
 • adatainak kezeléséről, hogy az adatkezelő azt papír alapon illetve elektronikus úton vezetheti,
 • valamint tudomásul veszi, hogy az adatai a 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet 13/B §-ban előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően a központi elektronikus nyilvántartási rendszerben (KENYSZI TEVADMIN) rögzítésre kerülnek.
 • Hozzájárul, hogy a szolgáltató okmányairól másolatot készítsen.

A kérelem benyújtását követően a szociális rászorultság figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt az ellátás biztosításáról és az ellátottal megállapodást köt.

Az intézmény által nyújtott valamennyi szolgáltatás során tájékoztatási kötelezettség van a szolgáltatást igénybe vevő felé, az ellátás megkezdésekor, az ellátásra jogosult személyt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell az ellátás tartamáról, feltételeiről és az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról.

A házi segítségnyújtás kizárólag gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható, mely két részből tevődik össze. A szolgáltatásnyújtása előtt az intézmény vezetője vagy az áltatala megbízott személy, személyesen felkeresi a szolgáltatást igénylőt és elvégzi a gondozási szükséglet felmérésének ráeső részét, majd továbbítja az értékelő lapot a háziorvos felé. Az elért pontszámok alapján megállapításra kerül, hogy az ellátás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás szükséges.

Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ munkatársai

Intézményvezető: Gladics Jánosné
Intézményvezető helyettes, családsegítő: Nagy Renáta


Család- és gyermekjóléti szolgáltatás munkatársai és ellátási területe:

Felsőzsolca

– Kaszáné Kovács Krisztina  – családsegítő
– Kádár Gabriella – családsegítő
– Urbán Nikoletta – családsegítő

Sajóvámos, Sajópálfala

– Kaszáné Kovács Krisztina – családsegítő

Kistokaj, Sajópetri

– Kobákné Hermann Mária – családsegítő

 
Házi segítségnyújtás és ellátási területe:


Felsőzsolca

– Bihari Kinga – szociális gondozó

– Farkas Krisztina – szociális gondozó

– Király Erika – szociális gondozó

– Kozmáné Pálinkás Tünde – szociális gondozó

– Kuru Sámuelné – szociális gondozó

– Molnár Viola – szociális gondozó


Kistokaj

– Kiss Tünde – szociális gondozó

– Vinczéné Szabó Éva – szociális gondozó


Sajópálfala:

– Matiscsák Alexandra – szociális gondozó


Időskorúak nappali ellátása:

– Kasubáné Orosz Andrea Gabriella – szociális gondozó