Skip to content

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Köztemetés

 Az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodni a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül ha

– nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, vagy

– az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A temetés elrendeléséhez szükséges iratok:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • rendőrségi engedély /rendkívüli haláleset/

Az elhunyt részére a lehető legolcsóbb temetési szertartást kell biztosítani, lehetőleg az elhunyt felekezeti hovatartozása figyelembevételével.

A köztemetés költségeinek megtérítése iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül

– a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy

– az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni.

Különös méltánylást érdemlő esetben részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól.

Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha ez eltemettetésre köteles személy

– hajléktalan,

– a közös háztartásában élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét.

Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, ha az egyösszegű megfizetés a kötelezett létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.

Amennyiben az eltemettetésre köteles személy a törlesztőrészlet megfizetését elmulasztja, a tartozás egy összegben válik esedékessé.

Az eljárás kérelemre indul és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1993. évi III. tv.
 • 2016. évi CL. tv.
 • 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

Rendkívüli települési támogatás tájékoztatás

A polgármester  – kérelemre* –  különös méltánylást érdemlő, azonnali intézkedést igénylő esetben (pl.: közeli hozzátartozó halála, természeti csapás, elemi kár, rendkívüli gyógyszerszükséglet) rendkívüli települési támogatásként egyszeri készpénzjuttatást biztosíthat a kérelmező életét, egészségét, megélhetését, lakhatását súlyosan veszélyeztető helyzetben.

Ügyintézéshez szükséges iratok:

– személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya;

– hozzátartozók esetén a hozzátartozók személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája;
– a kérelmező és családjának az előző havi nettó jövedelméről szóló igazolás (munkáltatói jövedelemigazolás, postai szelvény, előző havi bankszámla kivonat, nyugdíjas összesítő,

családi pótlék, gyermektartásdíj);

– a rendkívüli élethelyzetet az élethelyzet jellegének megfelelően dokumentumokkal kell igazolni (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, stb.);

Kapcsolódó jogszabályok:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

– 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

– Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (X.26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásról.

*Letölthető dokumentum: https://redmine.felsozsolcaph.hu/attachments/284

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyleírás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1.  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha
 • a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a nagykorúvá vált gyermek életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;

 

 1.  az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg

               – külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy

            –  együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

            Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más     törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk         lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre           tekintettel fenntartott gépjármű.

Csatolandó dokumentumok: 

 • Formanyomtatvány, („A lap” és „B lap”)
 • Kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolásokat (munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, járási hivatal által folyósított ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, egészségkárosodásra tekintettel folyósított aktív korúak ellátása, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugellátás),
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolást, tételes havi bontásban,
 • életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat megjelölésével,
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • ha a jogosult házasságot kötött, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

 

Hatáskör gyakorlója: Települési önkormányzat jegyzője.

Ki igényelheti a támogatást: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

 Jogosultság ellenőrzése: A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók (gondozó család) jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata alapján.

 Jogosultság kezdő időpontja: A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

 Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet –  csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon –  a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton, valamint a Kormányablaknál terjeszthető elő.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet

                                                  

Ügyfélfogadás helye, ideje:

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. fsz. 6. szoba

Hétfő: 800 – 1200
Szerda: 800 – 1200, 1300 – 1700
Péntek: 800 – 1000

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet

Letölthető nyomtatványok

 • Hatósági bizonyítvány kiadása: LETÖLTÉS
 • Kérelem egy lakásban élésről igazolás: LETÖLTÉS
 • Kérelem személyi adatokról: LETÖLTÉS
 • NYILATKOZAT jövedelemről: LETÖLTÉS
 • Nyilatkozat szünidei étkezéshez: LETÖLTÉS
 • Rendkívüli települési támogatás: LETÖLTÉS
 • Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához: LETÖLTÉS
 • Települési támogatás kérelem: LETÖLTÉS
 • Családi közösség igazolásához hatósági bizonyítvány iránti kérelem: LETÖLTÉS