Skip to content

GYÁMÜGY

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:


– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike, vagy a családba fogadó gyám a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy a kérelmet megelőző 16 hónapon belül 12 hónapig álláskeresőként tartották nyilván)

– a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek esetében a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói- vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A gyámhatóság a körülmények fennállása esetén külön határozatban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamával megegyező időszakra állapíthatja meg a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fenn állását.

Igénylő

Felsőzsolca területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő, vagy családba fogadó gyám; 18. életévét betöltött, nappali tagozatos tanulói jogviszonyban álló felsőzsolcai  lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek.

Csatoltandó dokumentumok: 

 • Formanyomtatvány,
 • Járási Hivatal határozata a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításáról, felülvizsgálatáról,
 • Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása az álláskeresők nyilvántartásba vételéről.

 

Hatáskör gyakorlója: Települési önkormányzat jegyzője.

Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet – csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon -a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton, valamint a Kormányablaknál terjeszthető elő.


Ügyfélfogadás helye, ideje:

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivata
3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. fsz. 6. szoba

Hétfő: 800 – 1200
Szerda: 800 – 1200, 1300 – 1700
Péntek: 800 – 1000

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyleírás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1.  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha
 • a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a nagykorúvá vált gyermek életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;
 1.  az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg
 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk             lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre      tekintettel fenntartott gépjármű.

 Csatolandó dokumentumok: 

 • Formanyomtatvány, („A lap” és „B lap”)
 • Kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat (munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, járási hivatal által folyósított ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, egészségkárosodásra tekintettel folyósított aktív korúak ellátása, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugellátás),
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolást, tételes havi bontásban,
 • életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat megjelölésével,
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • ha a jogosult házasságot kötött, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

 

Hatáskör gyakorlója: Települési önkormányzat jegyzője.

Ki igényelheti a támogatást: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

 Jogosultság ellenőrzése: A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók (gondozó család) jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata alapján.

 Jogosultság kezdő időpontja: A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

 Eljárási illeték mértéke: Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet –  csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon –  a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton, valamint a Kormányablaknál terjeszthető elő.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet

 

Ügyfélfogadás helye, ideje:

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. fsz. 6. szoba

Hétfő: 800 – 1200
Szerda: 800 – 1200, 1300 – 1700
Péntek: 800 – 1000