Skip to content

HAGYATÉKI ÜGYEK

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás az illetékes közjegyző, illetve egyes eljárási cselekményeket tekintve az illetékes jegyző hatáskörébe tartozik.

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző

 • a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
 • ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzése alapján, vagy – olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,

értesül az örökhagyó haláláról.

A hagyaték leltározását a jegyző nevében és megbízásából a hagyatéki ügyintéző végzi.

Az eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az utolsó belföldi tartózkodási helye, ennek hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, ennek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző, illetve közjegyző az illetékes.

A hagyatékot a következő esetekben kell leltározni:

 • ha a hagyatékban belföldi ingatlan, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, lajstromozott vagyontárgy van, 300.000,- Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy valószínűsíthető, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.
 • A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy,
 • továbbá ha az örökösként érdekelt csak a Magyar Állam.


 Az ügyintézési határidő:

 • A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározás folyamatát. (ingatlanok tulajdoni lapjainak, valamint az adó- és értékbizonyítványok beszerzése, örökösök beidézése, személyes meghallgatása stb.). A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.
 • A jegyző eljárása díj- és illetékmentes.

Az ügyintéző a leltár felvétele érdekében beszerzi az ingatlanok tulajdoni lapjait, adó- és értékbizonyítványait, beidézi és meghallgatja vagy írásban tájékoztatja az öröklésben érdekelt hozzátartozókat, majd a rendelkezésére álló iratokat és a hagyatéki leltárt megküldi az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki eljárás további lefolytatása érdekében.

A vonatkozó jogszabályok

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletese szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról


További információk a közjegyző eljárásáról:

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/hagyateki-eljaras.php

Pót hagyatéki eljárás

Ki veheti igénybe?

Aki a hagyatéki eljáráshoz fűződő jogi érdekét valószínűsíteni tudja.

A meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyző jár el.

Eljárás tárgya:

Póthagyatéki leltár felvétele. Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye.

Póthagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző az illetékes, aki a már korábban befejezett hagyatéki eljárást lefolytatta.

Szükséges dokumentumok:

–        Halotti anyakönyvi kivonat

–        póthagyatéki eljárás iránti kérelem

–        hagyatékadó végzés

–        Az elhunyt személy hagyatéki eljárásának befejezését követően előkerült ingóságaira, ingatlanaira, valamint vagyoni jogosultságaira és kötelezettségeire vonatkozó dokumentumok, pl.:

 •        gépjármű, utánfutó, motorkerékpár, motorcsónak, lakókocsi vagy egyéb jármű esetén forgalmi engedély
 •        vagyonjegy, részjegy, részvény, értékpapír, átutalási folyószámla iratai, betétkönyv, devizaszámla kivonat, stb.
 •        gazdasági társasági tagság esetén társasági szerződés, bírósági cégkivonat, vagyonmérleg
 •         életbiztosítási kötvény, magánnyugdíj pénztári egyenleg, lakástakarékossági számla egyenlege
 •        ha az elhunyt nyugdíjas volt, nyugdíjszelvény vagy törzsszámot igazoló irat
 •        írásbeli végrendelet, temetési számlák
 •        bérleti szerződés másolata,
 •        adásvételi szerződés másolata
 •        hitelek igazolására vonatkozó iratok
 •        Öröklésre jogosult(ak) születési adatait tartalmazó iratok fénymásolata

Irányadó jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény