Skip to content

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Hatósági osztály

dr. Kakas Zoltán – osztályvezető
Mellékszám: 135
Telefonszám: +36 (46) 613-007
E-mail cím: kakas.zoltan@felsozsolcaph.hu

Általános igazgatás

Dulai JánosnéÜgyintéző
Mellékszám: 119
Telefonszám: +36 (46) 613-011
E-mail cím: dulai.janosne@felsozsolcaph.hu

Fehérné Deák Évaügyintéző
Mellékszám: 440
Telefonszám: +36 (46) 613-000
E-mail cím: deak.eva@felsozsolcaph.hu 

Tóth Zoltánné ügyintéző
Mellékszám: 139
Telefonszám: +36 (46) 613-008
E-mail cím: toth.zoltanne@felsozsolcaph.hu

Szociális igazgatás

Nagy Katalin – ügyintéző

Mellékszám: 118
Telefonszám: +36 (46) 613-009
E-mail cím: nagy.katalin@felsozsolcaph.hu

Simon Emese – ügyintéző
Mellékszám: 131
Telefonszám: +36 (46) 613-010
E-mail cím: simon.emese@felsozsolcaph.hu

Adóigazgatás

Gyulai Tibor Gábor – ügyintéző
Mellékszám: 440
Telefonszám: +36 (46) 613-000
E-mail cím: gyulai.tibor@felsozsolcaph.hu

Hirkóné Krajnyák Márta – ügyintéző
Mellékszám: 410
Telefonszám: +36 (46) 613-000
E-mail cím: krajnyak.marta@felsozsolcaph.hu

Kapusi Tamásné – ügyintéző
Mellékszám: 410
Telefonszám: +36 (46) 613-000
E-mail cím: kapusi.tamasne@felsozsolcaph.hu

Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet

Opalkó Dávid Rendész
Telefonszám: +36 (46) 613-000
Mobil: +36 30/944-2158
E-mail cím: opalko.david@felsozsolcaph.hu

Vas Zoltán Rendész
Telefonszám: +36 (46) 613-000
E-mail cím: vas.zoltan@felsozsolcaph.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-17:00 óráig
Péntek: 8:00-10:00 óráig

Hatósági osztály feladatai

A Hatósági Osztály olyan általános és szakigazgatási feladatokat lát el, amelyek a város működésének és rendjének mindennapi hátterét, meglétét biztosítják. Ilyen feladatok többek között a közterület használattal, a közterület felügyelettel, rendezvénytartással, a kereskedelmi és ipari tevékenységek, telephelyek nyilvántartásával, engedélyezésével, a nehéz gépjárművek telephelyengedélyével, a népességnyilvántartással, hatósági bizonyítványok kiadásával, hirdetmények közzétételével összefüggő ügyek intézése.

Szakigazgatási feladatainkat képezik:

  • a gyámügyi,
  • szociális és egészségügyi,
  • hagyatéki,
  • anyakönyvi,
  • növényvédelmi és állattartási, állatvédelmi,
  • egyes építésügyi és településképvédelmi,
  • helyi vízügyi igazgatási,
  • polgárvédelmi és
  • birtokvédelmi esetek ellátása.


Az egyéb feladatok között látjuk el panaszok, bejelentések kezelését, a társasházak felügyeletét, és a polgármesteri hivatal ügymenetét biztosító iktatási, postázási tevékenységet, valamint a képviselő-testület munkájának előkészítését és döntéseinek végrehajtását.

Az osztály munkatársai mindemellett közreműködnek közművelődési, szünidei gyermekétkeztetési, a szociális és gyermekjóléti társulás, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos tevékenységben.

 

A jegyző

Mint a Hivatal vezetője, szakmailag felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés ellátásáért.

Feladatai különösen:

A testületi működéssel kapcsolatban:

– Összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek végrehajtásáról;
– Törvényességi szempontból figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni;
– Gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére;
– Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
– Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
– Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
– Évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
– Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket.

A Hivatal működésével kapcsolatban:

– Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
– Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, és ellátja az iratkezelési feladatokat;
– Gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
– Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
– Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
– Köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását;
– Köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is;
– A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét;
– Biztosítja a Hivatal működését és ellenőrzi a feladatellátás törvényességét;
– Irányítja a dolgozók továbbképzését;
– Elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a polgármester terjeszt a közgyűlés elé;
– Köteles a szakszervezettel együttműködni, ennek keretében az érdekképviseleti tevékenységéhez szükséges információk biztosításával feladata ellátását elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó munkáltatói álláspontot és annak indokait közölni.