Skip to content

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

Fotó: Illusztráció

Facebook

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján pályázatot hirdet Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére.

Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama:

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás időtartamával.

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó feladatok:
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Feladatkörében a település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek, rendezvények lebonyolításának koordinálása.

A munkavégzés helye: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2.

Pályázati feltételek:

 • elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégezése, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatói jogkör gyakorlójának;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • „B” kategóriás jogosítvány;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;

Javadalmazás
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

A munkaviszony kezdő időpontja: 2024. március 1.
Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony befejező időpontja: 2029. február 28.
A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő tovább foglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján jöhet létre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel);
 • pályázati feltételekben meghatározottak igazolása,iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata;
 • a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata;
 • igazolás a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy két éven belül a képzést elvégzi. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének alól úgy az erről szóló igazolás bemutatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • nyilatkozat a bérigényről;
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
 • nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
  hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 28.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Tamás polgármester nyújt a
+36-46-613-000 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat iktatószámát: 257-18/2023., valamint a munkakör megnevezését: Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú – bizottság hallgatja meg.

A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül, illetve a következő képviselő-testületi ülésen.

A pályázati felhívás közzétételének helye:

 • Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2023. november 20.
 • Felsőzsolca város hivatalos honlapján, www.felsozsolca.hu – 2023. november 20.
 • Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár hivatalos honlapján, http://www.zsolcakonyvtar.hu – 2023. november 20.
 • Magyar Népművelők Egyesülete állásajánló portálján https://kozmuvallas.hu/ – 2023. november 20.