EFOP-1.5.2-16-2017-00034
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Kedvezményezett neve: Felsőzsolca Város Önkormányzata konzorcium vezető; konzorcium tagjai: Alsózsolca Város Önkormányzata, Arnót Község Önkormányzata, Sajókeresztúr Község Önkormányzata, Szirmabesenyő Község Önkormányzata.

Projekt címe: „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban”

Szerződött támogatás összege: 499,96 M Ft.

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. február 01. – 2020. január 31.

A projekt fő megvalósítási helyszínei: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. szám (fő kedvezményezett, konzorcium vezető); konzorciumi tagok: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.; 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 118.; 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.; 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal az önkormányzatok célja a területi különbségek csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózása, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítése, az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése, az ágazatközi együttműködések, valamint az integrált megoldások kialakítása.

 

További cél

 

 

 

Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. 

 

A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra.

 

A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

 

A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban foglaltakkal.

 

A konzorciumi tagok célul tűzték ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását.

 

Az önkormányzatok a projekt megvalósításával hozzájárulnak

 

A pályázat célcsoportjai

  1. Célcsoport - A humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak
  2. Célcsoport - hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
  3. Célcsoport - Az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság

 

A célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a létrejött terméket vagy szolgáltatást megvásárolják, vagy közvetlenül használják. 

 

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. 

A projektben érintettek köre azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak. 

 

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek

  1. A projekt a minimálisan előírt „Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma” 250 fő (A Felhívás minimálisan elvárt célértéke: 200 fő helyett)

 

  1. A fejlesztés összhangban áll a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával.

A Támogatást igénylő pályázata a helyi szükségletekhez igazodó, és a helyi társadalmat aktívabban bevonó célzott és komplex felzárkózási programokat kíván megvalósítani. A Konzorciumi tagok a leszakadó félben lévő, illetve tartósan rászoruló települések sorába tartoznak a Miskolci járásban, valamint mind az öt település a leghátrányosabb helyzetek közé sorolható kistérségekben. A pályázat célja a Gyermek jól-lét, oktatás, foglalkoztatás, képzés, egészségügy, lakhatás, területi felzárkózás, szemléletformálás, illetve az ezt célzó közösségformáló programokon keresztül az együttélés javítása.

 

  1. A fejlesztések integrált, újszerű, innovatív jellegűek

 

  1. A fejlesztés hozzájárul a Kormány által elfogadott nemzeti térségfejlesztési programok megvalósulásához.

Az oktatási és egészségügyi ellátórendszer megújításra szorul. A népesség idősödése és fogyása miatt, különösen a periférikus térségekben és a kis népsűrűségű, aprófalvas területeken egyre inkább csökken az általános iskolák és azok tanulóinak száma, a közép és szakiskolák esetében pedig már a tanulók anyagi okok miatti lemorzsolódása is jelentkezik. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma az ország nemzetközi versenyképessége szempontjából rendkívül fontos, de legalább ilyen fontos a képzés színvonala is. Az 1990-es évek extenzív fejlesztése – mind az intézmények, képzések, mind a hallgatók számát tekintve – mára fenntarthatatlanná vált. A munkaerőpiaci lehetőségek és a fiatalkorúak csökkenő száma miatt egyre

élesebb a verseny a képzési helyek között, ami különösen a kisebb vidéki intézményeket érinti hátrányosan. A szektorsemlegességi elv, vagyis a normatív állami támogatások biztosítása mellett feltételezhetően ez a verseny, valamint az állami oktatás színvonalának csökkenése okozta a magán- és alapítványi iskolák számának növekedését. Európai szinten társadalomstratégiailag legfontosabb cél a társadalmi kohézió erősítése, az értékrendek pluralizmusának elfogadása és a társadalmi aktivitás növelése. Ehhez kapcsolódóan az európai államok egyik legnagyobb kihívása, hogy javítsák a sérülékeny társadalmi csoportok (gyerekek, idősek, munkanélküliek, szegények, romák) a munkaerőpiachoz, szociális biztonsági ellátásokhoz, az alapvető szolgáltatásokhoz (egészségügy, lakhatás stb.) és az oktatáshoz való hozzáférését. A cél az, hogy az aktív társadalmi befogadás eszközeivel csökkentsék a gyermekszegénységet, a diszkriminációt, a gazdaságból való kiszorulást, és növeljék a roma népesség integrációját.

 

Rövid távon szükséges társadalomstratégiai feladatok

 

Hosszú távú fejlődést megalapozó társadalomstratégiai területek

 

Fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzések

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban”

 

2018/02/01

 

 

A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tárgyú (EFOP-1.5.2-16 kódszámú) felhívás.

Felsőzsolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium sikeresen pályázatot nyert az EFOP-1.5.2-16-2017-00034 azonosító számon „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban” címmel.

A projekt eredményeként Felsőzsolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 499,96 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. február 01. – 2020. január 31.

 

A 499,96 millió forintos, európai uniós fejlesztés Felsőzsolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium tagjai: Alsózsolca Város Önkormányzata, Arnót Község Önkormányzata, Sajókeresztúr Község Önkormányzata, Szirmabesenyő Község Önkormányzata.

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal az önkormányzatok célja a területi különbségek csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózása, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítése, az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése, az ágazatközi együttműködések, valamint az integrált megoldások kialakítása.

 

A projekt fő megvalósítási helyszíne: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. szám; konzorciumi tagok: 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 118.; 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.; 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40.; 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

 

 

További információ kérhető:

Felsőzsolca Város Önkormányzata

3561 Felsőzsolca, Szent István út 20.

E-mail: info@felsozsolcaph.hu

Honlap: www.felsozsolca.hu